Ważne telefony

 • 518 45 30 46 – Właściciel startowiska / Wyciągarkowy

 • 23 654 66 36 – Powiatowe Centrum Ratownictwa w Mławie

 • 999 – Pogotowie ratunkowe

 • 22 574 55 88 – FIS Olsztyn

 • 22 574 57 33 – ASM3

 • TU umawiamy się na latanie

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW PARALOTNIOWYCH I LOTNIOWYCH NA LĄDOWISKU „KONOPKI”
(ostatnia aktualizacja 3.01.2022)

1. Informacje ogólne
1.1. Niniejszy regulamin dotyczy wykonywania lotów na lotniach i paralotniach na terenie lądowiska Konopki oraz w jego rejonie.
1.2. Teren lądowiska Konopki jest własnością prywatną osoby fizycznej. Lądowisko jest oddane w czasowe użytkowanie grupie pilotów paralotniowych, zwaną dalej Radą Pilotów PKP Konopki.
1.3. Na lądowisku Konopki prowadzone są również inne niż loty paralotniowe rodzaje operacji lotniczych. Operacje takie, jak m.in. loty szybowcowe, loty samolotów czy mikrolotów koordynowane są przez właściciela lądowiska.
1.4. Zamiar prowadzenia operacji lotniczych z wykorzystaniem lądowiska w Konopkach należy uzgodnić z właścicielem lądowiska.
1.5. Na lądowisku nie jest prowadzony stały nasłuch radiowy, jednak zbliżając się drogą powietrzną do lądowiska należy wywołać przez radio „Konopki Kwadrat” na częstotliwości 122.500 MHz bądź 146.025 MHz.
1.6. Zabrania się wykonywania lądowań i startów innymi statkami powietrznymi niż lotnie i paralotnie bez uzgodnienia z właścicielem lądowiska. W szczególności nie wolno lądować gdy na lądowisku jest ustawiona wyciągarka (niebezpieczeństwo kolizji z liną wyciągarki w powietrzu lub na ziemii, lub holującym się pilotem). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pilot innego niż paralotnia lub lotnia statku powietrznego nawiązał łączność z lądowiskiem i uzyskał potwierdzenie, że liny są zwinięte, a w powietrzu w rejonie lądowiska nie ma innych statków powietrznych i ma pozwolenie na lądowanie.
1.7. Zbliżając się do lądowiska Konopki należy zachować szczególną ostrożność ze względu na prawdopodobieństwo napotkania paralotni. Zaleca się mijanie lądowiska w odległości min. 5 km po stronie nawietrznej lądowiska.
2. Lądowisko i rejon lotów
2.1. Współrzędne GPS środka pasa: N 52° 59’ 19.00”; E 20° 30’ 29.00'
2.2. Elewacja: 120m. amsl.
2.3. Kierunek pasa: SSE – NNW (145° – 325°)
2.4. Wymiary terenu lądowiska: 1150 – 50m.
2.5. Wymiary pasa: 900 – 30m.
2.6. Rodzaj nawierzchni: trawiasta, na podłożu piaszczysto-pylastym, utwardzona poprzez wałowanie,

2.7. Progi pasa są oznakowane białymi pasami o wymiarach 1.5 x 4 m, usytuowanymi poprzecznie do osi pasa.
2.8. Przeszkody:

 • linia energetyczna NN o wysokości ok. 10 m, usytuowana poprzecznie do osi pasa, w odległości około 100 m przed granicą lądowiska od strony południowej,
 • linia wysokich drzew poprzecznie do osi pasa, o wysokości ok. 20 m. w odległości około 60 m przed granicą lądowiska od strony północnej.

2.9. Inne niebezpieczeństwa:

 • w środku długości pasa znajduje się miejscowe zwężenie do ok. 2/3 szerokosci pasa – zastoisko wodne,
 • pas znajduje się w sąsiedztwie wysokopiennego lasu. W przypadku wiatru z kierunków zachodnich istnieje wysokie prawdopodobieństwo występowania rotorów,
 • przy północnym progu pasa przez teren lądowiska przebiega droga gruntowa i związana z nią nierówność terenu,
 • rejon lądowiska Konopki znajduje się w strefie dużej aktywności termicznej i związanych z nią turbulencji.

2.10. Przestrzeń powietrzna:
Każdy pilot wykonujący loty ma obowiązek znać aktualny układ elementów przestrzeni powietrznej w rejonie lotów i na trasie planowanych przelotów. Zawsze przed planowanymi lotami należy sprawdzić aktualny układ i aktywność stref np. w internecie: http://www.amc.pansa.pl/, bądź dzwoniąc do ASM3, tel. +48 22 574 57 33. Wszelkie informacje odnośnie elementów przestrzeni powietrznej zawarte w niniejszym regulaminie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą być używane do celów operacyjnych, jako że nie są regularnie uaktualniane.

2.11. Strefy w pobliżu:

 • Lądowisko znajduje się w obrębie Strefy Czasowo Wydzielonej TSA02 o zasięgu pionowym od poziomu ziemi (przed lotami sprawdzić aktywność strefy!),
 • Strefa TMA Warszawa, sektor D, od wysokości 2000 amsl, znajduje się w odległości ok. 19 km na południowy zachód od lądowiska,
 • Strefa TMA Warszawa, sektor C, od wysokości 1050 amsl, znajduje się w odległości ok. 30 km na południe od lądowiska,
 • Strefa TMA Warszawa, sektor G, od wysokości 560 amsl, znajduje się w odległości ok. 45 km na południe od lądowiska,
 • Strefy TMA i CTR lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach, znajdują się w odległości około 30 km na północ od lądowiska,
 • Strefa TRA 37 - Rejon Czasowo Zarezerwowany lotniska w Przasnyszu dla skoków spadochronowych, znajduje się w odległości ok. 17 km na wschód od lądowiska (przed lotami sprawdzić aktywność strefy!).

2.12. Charakterystyczne obiekty, pomocne przy wznowieniu orientacji w rejonie lądowiska Konopki:

 • linia kolejowa Ciechanów – Mława, przebiegająca w kierunku równoległym do osi pasa w odległości ok. 2 km na zachód od lądowiska,
 • rzeka Łydynia przebiegająca w kierunku prostopadłym do osi pasa w odległości ok. 400 m na północ od lądowiska oraz staw na przedłużeniu osi pasa,
 • miejscowość Konopki (ok. 3 km na zachód od lądowiska), przez którą przebiega w/w linia kolejowa,
 • miasto Mława w odległości 16 km na kierunku 328° od lądowiska,
 • miasto Ciechanów w odległości 14 km na kierunku 148° od lądowiska.

3. Organizacja lotów paralotniowych/lotniowych.
3.1. Przykładowy sposób organizacji lądowiska pokazany jest na poniższych mapkach. Kierownik Startu Paralotniowego może zmienić sposób organizacji lądowiska, jeśli jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, np. ze względu na szczególne warunki pogodowe (siła i kierunek wiatru, lokalne rotory).

Organizacja startu na północnym krańcu pasa (przy wiatrach południowych):

Start północny

Organizacja startu na południowym krańcu pasa (przy wiatrach północnych):

Start południowy

3.2. Ruch samochodowy jest dopuszczony jedynie w celu dojechania do miejsca parkowania. Kierowca ma obowiązek uzyskać zgodę od kierownika startów lub wyciągarkowego na wjazd na pas, oraz upewnić się, że jadąc po pasie nie zakłóci startów bądź lądowań. Należy poruszać się wyłącznie przy krawędzi pasa, w miarę możliwości nie powielając śladu poprzedników, aby uniknąć tworzenia sie kolein i niszczenia trawy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy za pomocą samochodu rozciąga się liny wyciągarki – samochód rozciągający liny powinien jechać prosto, w pobliżu osi pasa, z prędkością nieprzekraczającą 30km/h. W żadnym przypadku nie można przejeżdżać przez rozłożone liny wyciągarki.
3.3. Pozostawianie samochodów w miejscach innych niż wskazane przez Kierownika Startu Paralotniowego jest niedozwolone.
3.4. Warunkiem korzystania z lądowiska jest zaznajomienie się z niniejszym regulaminem oraz posiadanie przez pilota następujących dokumentów:
- ważnego świadectwa kwalifikacji (w tym uprawnień do startów holowanych),
- ważnej polisy OC obejmującej zakresem szkody powstałe w wyniku uprawiania paralotniarstwa,
- w przypadku wątpliwości Kierownika Startu co do stanu technicznego paralotni – ważne dopuszczenie paralotni do eksploatacji.
Domniemuje się, że pilot wykonujący loty na lądowisku Konopki posiada w/w dokumenty oraz zna niniejszy regulamin. Kierownik Startu Paralotniowego lub Właściciel lądowiska może zażądać okazania powyższych dokumentów a także może zażądać pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, pod rygorem nie dopuszczenia do lotów.
3.5. Kierownik Startu Paralotniowego, przed rozpoczęciem lotów, jest zobowiązany zgłosić zamiar wykonywania lotów do Właściciela lądowiska.
3.6. Każdy pilot odpowiedzialny jest za sprawdzenie dostępności stref przestrzeni powietrznej i dokonanie właściwych zgłoszeń i uzyskania pozwoleń wymaganych dla jego lotu.
3.8. Każdy pilot ma obowiązek przestrzegać poleceń Kierownika Startu Paralotniowego lub właściciela terenu lądowiska.

4. Kierownicy Startu i Wyciągarkowi
4.1. Kierownikiem Startu Paralotniowego może być osoba, która posiada stosowne uprawnienia do kierowania lotami paralotni/lotni i ważne ubezpieczenie OC.
4.2. Kierownik Startu Paralotniowego powinien zadbać o dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania lotów do właściwych służb kontroli lotów, a po ich zakończeniu, zgłoszenie ich zakończenia. Właściwą służbą jest FIS Olsztyn +48 22 574 55 88.
4.3. Kierownik Startu Paralotniowego ustala zasady ruchowe paralotniarzy, zarówno na ziemi jak i w powietrzu i uzgadnia je z właścicielem lądowiska, lub osobą przez niego wskazaną.
4.4. Kierownik Startu Paralotniowego lub Wyciągarkowy może wstrzymać wykonywanie startów, jeśli uzna, że warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu lotów.
4.5. Kierownik Startu Paralotniowego lub Wyciągarkowy może odmówić wyholowania Pilota, który:

 • zamierza używać do lotów sprzętu niesprawnego, niekompletnego bądź w złym stanie technicznym, lub
 • zalega z opłatami za hole, lub
 • nie posiada sprawnej łączności radiowej, lub
 • nie stosuje się do zasad niniejszego regulaminu, lub
 • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4.6. Funkcje wyciągarkowego pełnić może osoba, posiadająca stosowne uprawnienia oraz ważne ubezpieczenie OC, bądź osoba szkoląca się pod nadzorem instruktora.
4.7. Funkcja Kierownika Startu Paralotniowego jest społeczna i dobrowolna.

5. Łączność
5.1. Każdy pilot wykonujący loty na lądowisku Konopki jest obowiązany posiadać łączność radiową z Kierownikiem Startu Paralotniowego i Wyciągarkowym na paśmie 2m lub ewentualnie 70cm. W przypadku, gdy pilot używa radia 70cm, ma on obowiązek przed rozpoczęciem lotów upewnić się czy danego dnia jest możliwa łączność na paśmie 70cm.
5.2. Przed lotami należy uzgodnić częstotliwość z Kierownikiem Startu Paralotniowego.
5.3. Po odejściu z rejonu lądowiska zaleca się zmienić częstotliwość na tzw. częstotliwość przelotową.
5.4. Piloci paralotniowi pracujący na częstotliwości lądowiska zobowiązani są do ograniczenia korespondencji radiowej do minimum, szczególnie w trakcie wykonywania holi przez innych pilotów.

6. Kolejność startów
6.1. Podstawową zasadą jest to, że piloci z Rady Pilotów PKP Konopki mają pierwszeństwo w kolejności lotów przed pozostałymi pilotami, jednakże po każdych trzech holach pilotów z Rady jeden hol udostępniany jest dla pozostałych pilotów.
6.2. Piloci spoza Rady Pilotów mogą wchodzić w udostępniane miejsca w kolejce według kolejności zgłoszeń.
6.3. Piloci z Rady Pilotów mają pierwszeństwo również jeśli już wykonywali hole danego dnia, co oznacza, że jeśli na starcie pojawi się pilot z Rady Pilotów to on ma pierwszeństwo przed pozostałymi pilotami, jednak przepuszcza w kolejce parę pilotów już przygotowanych do lotu, którzy są podpięci do lin, bądź gotowi czekają na dojeżdżające liny.
6.4. Prawo do startu poza kolejnością ma właściciel wyciągarki oraz Kierownik Startu, który uprzednio kierował danego dnia startem min. 5 pilotów. W takim przypadku taka osoba wchodzi w kolejkę, a pozostali przesuwają się odpowiednio o jedną pozycję.
6.5. Aby starty przebiegały sprawnie, piloci, których start przewidywany jest w trzeciej parze proszeni są o przywiezienie lin dla pilotów przygotowujących się aktualnie do startu w pierwszej parze. 
6.6. Samochód po liny powinien wyruszać tuż po starcie pierwszego pilota z pary, tak aby przed rozpoczęciem drugiego startu stał już przy wyciągarce.

7. Opłaty
7.1. Korzystanie z lądowiska i holowanie generuje koszty, które pokrywane są przez pilotów w formie opłat za hole. Opłaty te są w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem lądowiska. Niedobory są pokrywane ze składek Rady Pilotów PKP Konopki. Ewentualne nadwyżki przechodzą na pokrycie kosztów w kolejnym sezonie. Wszyscy piloci, zarówno ci z Rady Pilotów jak i pozostali, wnoszą opłaty za hole w tej samej wysokości.  
7.2. Wysokość opłaty została ustalona na 40 PLN za hol. Opłaty za hole wnosi się do wyciągarkowego. Opłaty wnosi się z góry (przed lotem).

8. Bezpieczeństwo
8.1. Każdy pilot sam odpowiada za własne bezpieczeństwo oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki czynności, które wykonuje. W szczególności każdy pilot jest świadomy ryzyka związanego z wykonywaniem lotów na paralotniach, w tym lotów holowanych, i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela lądowiska, Kierownika Startów, Wyciągarkowego, Rady Pilotów PKP Konopki, innych pilotów bądź kogokolwiek z obecnych na lądowisku, w przypadku, gdy poniesie szkodę w wyniku wykonywania przez siebie startów, lotów i/lub lądowań.
8.2. Pilot ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu z którego korzysta, oraz jego właściwe przygotowanie do lotu i sprawdzenie przed startem.
8.3. Piloci jak również osoby towarzyszące podczas wykonywania lotów są zobowiązani do przestrzegania wszystkich punktów niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń Kierownika Startów Paralotniowych i właściciela terenu lądowiska.
8.4. Wykonywanie lotów lub pełnienie funkcji Kierownika Startu lub Wyciagarkowego po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.
8.5. Hole mogą być wykonywane jedynie za pomocą urządzeń przystosowanych do bezpiecznego holowania paralotni (z kontrolą siły ciągu oraz systemem awaryjnego odcięcia/odrzucenia liny po stronie wyciągarki).
8.6. Każdy pilot zobowiązany jest posiadać sprawny wyczep, zapewniający odrzucenie liny po stronie pilota.
8.7. Na terenie lądowiska Konopki loty paralotniowe bądź lotniowe mogą być wykonywane jedynie za zgodą właściciela lądowiska i Rady Pilotów PKP Konopki.
8.8. Przed rozpoczęciem lotów holowanych konieczne jest wyznaczenie Wyciągarkowego, Kierownika Startu, oraz łączność radiowa pomiędzy pilotem a w/w osobami.
8.9. Piloci wykonujący przeloty z lądowiska PKP Konopki proszeni sa o poinformowanie (bezpośrednie, lub pośrednie) Kierownika Startu Paralotniowego o swoim lądowaniu.
8.10. Zachowania niebezpieczne lub nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu może skutkować zakazem wykonywania lotów na lądowisku Konopki.

9. Pojazd do rozciągania lin
Pojazd do rozciągania lin (Toyota) służy jedynie do transportu wyciągarki oraz rozciągania lin w obrębie lądowiska i nie może być on używany do innych, celów. Nie powinien również poruszać się po drogach publicznych.

 

­